live国外美女直播福利

live国外美女直播福利

玻璃即水精珠,似玉安心明目,每着奇功。久泻捷方,虚嗽要药。

大类椿榉节多,择老者砍仆。研醋敷射工,煎液消痰癖。

其或独生一角,又等白身黑头。止肠风来血妇人带下崩中,塞梦寐泄精并小儿惊痫风热。

吐风痰不梦寤魇寐,点目疾去翳膜泪眵。能软积癖,总因味咸。

捣生者如泥,敷赤白游肿。 末秋摘取,微火烘干。

恶毒能解,烦热枫上毒菌误食,笑不止者,用之即安;山中毒菌误食,命几死者,饮之立效。作片成层可拆,通透轻薄光明。

Leave a Reply